Fokus omvärld

Ny digital vägvisare för anhöriga

Symptomen vid en demenssjukdom skiftar snabbt och varje period kräver ny kunskap och förståelse från anhöriga. När en anhörig äntligen har vant sig vid ett visst förlopp, både vad det gäller praktiska frågor och personligt bemötande, så ändras sjukdomsbilden. Snart lanseras en efterlängtad digital tjänst som genom sitt individanpassade upplägg kommer att hjälpa den här gruppen anhöriga på ett mycket värdefullt sätt.

Ny digital vägvisare för anhöriga Read More »

Portalen för testbäddar som bidrar till framtidens smarta samhälle är nu invigd

Att kunna testa teknik, tjänster eller produkter innan de tas i bruk på marknaden i så kallade testbäddar blir allt viktigare. Idag invigs swedishtestbeds.com, testbäddsportalen för digitaliserat samhällsbyggande, som ska ge en överblick över befintliga testbäddar på området i Sverige. Portalen invigs kl. 16.00 på Helio Works i Kista av Sveriges bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Portalen för testbäddar som bidrar till framtidens smarta samhälle är nu invigd Read More »

Förändringsledning för framtidens digitaliserade vård

Digitaliseringen är den starkaste förändringskraften i samhället, och det är en självklarhet för oss att kunna kommunicera digitalt, boka resor och möten, läsa nyheter, shoppa, deklarera, utföra tjänster eller ansöka om olika tillstånd digitalt. Men bara två av tio medborgare tycker att landstingen och kommunerna uppfyller förväntningarna på digital service. För att klara välfärdens utmaningar

Förändringsledning för framtidens digitaliserade vård Read More »

Göteborgs Stad vinnare av Guldlänken 2018 med appen Anmäl hinder

Offentliga rummet delar varje år ut ett pris, Guldlänken, för att premiera den mest innovativa förvaltningsutvecklingen inom det offentliga Sverige. Årets vinnare av Guldlänken tilldelas Göteborgs Stad för sitt arbete med appen Anmäl hinder. Appen är ett nytt sätt att utveckla tillgänglighetsarbetet i Göteborg men även på ett lättare och digitalt sätt ge medborgaren en ökad delaktighet i uppdraget.

Göteborgs Stad vinnare av Guldlänken 2018 med appen Anmäl hinder Read More »

FILM: Om trygghetskamera från Göteborgs Stad

Trygghetskamera kan också passa personer med minnesproblematik som har svårt att känna igen ansikten eller blir nervösa och oroliga av främmande människor i hemmet. Så fungerar trygghetskamera i Göteborgs Stad: Kameratillsynen utförs av trygghetsjouren. Tjänsten är ett alternativ eller komplement till ordinarie tillsyn med besök i hemmet. Tillsynen sker i cirka 30 sekunder och görs vid

FILM: Om trygghetskamera från Göteborgs Stad Read More »

Innovationskonferens – fokus på digitaliseringens möjligheter och utmaningar inom vård och omsorg!

Digitalisering inom vård och omsorg och framför allt teknik som integrerar artificiell intelligens skapar både möjligheter och utmaningar för dagens sjukvårdssystem. Den 21 september samlas forskare, studenter, företag och praktiker inom vård och omsorg på Högskolan i Halmstad för att diskutera framtidens vård och omsorg ur ett digitaliseringsperspektiv.

Innovationskonferens – fokus på digitaliseringens möjligheter och utmaningar inom vård och omsorg! Read More »

Kolla in RISE samlade fallstudier på tema välfärdsteknik och eHälsa

På RISE webbplats hittar du fallstudier som RISE har sammanställt, som visar nyttoeffekter och lärdomar vid införande av digitala lösningar i olika verksamheter inom kommuner, landsting och privata utförare. Till grund för arbetet med dessa fallstudier ligger intervjuer med beslutsfattare, chefer och tjänstemän inom kommun och landsting/region samt företag. RISE lägger kontinuerligt till nya fallstudier i en takt beroende på tillgång

Kolla in RISE samlade fallstudier på tema välfärdsteknik och eHälsa Read More »

Ny film från MFD – Så utformas ett samhälle för alla

Att tänka rätt från början när produkter och tjänster ska utvecklas bidrar till att utforma samhället för så många som möjligt, oavsett deras funktionsförmåga. Men hur tänker man rätt? En ny film från Myndigheten för delaktighet förklarar vad universell utformning är och hur det kan bidra till ett samhälle med mångfald som grund.

Ny film från MFD – Så utformas ett samhälle för alla Read More »

Verktyg från SKL tar tempen på digitaliseringen inom socialtjänstens verksamheter

LIKA-socialtjänst innehåller indikatorer inom områdena Övergripande-Individ och familjeomsorg-Äldreomsorg-Funktionsnedsättning, som är baserade på bl.a. tidigare överenskommelser mellan SKL och regeringen och nationella strategier avseende e-hälsa/digitalisering. Sättet att organisera socialtjänsten varierar mellan kommunerna. I verktyget finns möjlighet att skapa sin egen organisationsmodell genom att lägga upp verksamheter under de olika områdena (se fliken Funktioner för mer information). För att få till en bra process

Verktyg från SKL tar tempen på digitaliseringen inom socialtjänstens verksamheter Read More »

FILM: Erfarenheter kring implementering av GPS-larm i Göteborgs Stad och Stenungsunds kommun

Goda exempel och spridningen av dem är en viktigt ingrediens för att kommuner ska lyckas med implementering av välfärdsteknik. Därför har vi träffat Anna-Karin Olsson, leg. arbetsterapeut från stadsdelen Örgryte-Härlanda samt äldresamordnaren Thomas Lejon i stadsdelen Centrum för att ta del av deras erfarenheter kring implementering av GPS-larm.

Se filmen

FILM: Erfarenheter kring implementering av GPS-larm i Göteborgs Stad och Stenungsunds kommun Read More »

MFD: Ökad kunskap behövs om digital teknik och självbestämmande

Digital teknik blir allt vanligare i samhället. Ofta lyfts den fram som ett sätt att göra verksamheter mer effektiva och bidra till en bättre arbetsmiljö. Men digital teknik kan även användas som ett verktyg för att öka självständighet och självbestämmande för personer med funktionsnedsättning. I MFD:s  rapport En förstudie inom området välfärdsteknik har två forskare

MFD: Ökad kunskap behövs om digital teknik och självbestämmande Read More »

Design för alla – nya standardiserade grafiska symboler för allmänna platser

SIS standard med publika informationssymboler har uppdaterats. De grafiska symbolerna är utvecklade enligt konceptet Design för alla och är avsedda att underlätta icke-verbal information, till exempel i broschyrer, på orienteringskartor och på platser som används av allmänheten. Totalt tillkommer nu 19 nya symboler.

Design för alla – nya standardiserade grafiska symboler för allmänna platser Read More »

Tretton trender som påverkar det kommunala uppdraget fram mot år 2030

Globalisering, ny teknik, och förändringar i klimat, demografi och värderingar ändrar kontinuerligt förutsättningarna för människor och samhällen över hela världen. Att kunna förstå och förhålla sig till hur dessa krafter påverkar oss lokalt, regionalt och nationellt i Sverige är av stor betydelse för vår framtid.

Tretton trender som påverkar det kommunala uppdraget fram mot år 2030 Read More »

Uppsats om bristande tillgänglighet belönas av Vision

Fackförbundet Vision delar årligen ut ett stipendium bland sina studentmedlemmar för uppsatser som bidrar med angelägen kunskap om den svenska välfärden. I år tilldelas stipendiet Lina Wahlgren som studerar globala och politiska studier vid Malmö Högskola och har skrivit en kandidatuppsats inom mänskliga rättigheter och funktionshinderpolitik.

Uppsats om bristande tillgänglighet belönas av Vision Read More »

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Vinnova erbjuder tre månaders finansiering för att personer inom verksamhetsutveckling, forskning och innovation ska få möjlighet att arbeta i en annan organisation än sin egen. Syftet med finansieringen är att öka utbytet och samverkan mellan akademin och andra delar av samhället.   Vill du veta mer? Kolla in DelaDigitalt.se  Eller kontakta Adrian Solitander, Handläggare, på Vinnova adrian.solitander@vinnova.se, 08-473 31

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta Read More »

Regionens betydelse för hantering av megatrender

Tillsammans med svenska och norska kommuner, regioner och fylken arrangerade Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, den internationella konferensen om stadsnätverk och megaregioner där rapporten Territorial review of the Megaregion of Western Scandinavia presenterades. AllAgeHub-ombudet Andreas Johansen från Göteborgs stad deltog på konferensen. Nedan finns utdrag ur Andreas noteringar. Alla måste vi hantera megatrenderna

Regionens betydelse för hantering av megatrender Read More »

”Artificiell intelligens är en nödvändighet – som kan förändra hela samhället”

Du tänker kanske inte på det. Eller så vet du inte ens om det. Men faktum är att du närmast dagligen kommunicerar med en maskin som utrustats med någon form av artificiell intelligens – AI. Robotdammsugaren och robotgräsklipparen är två, ganska uppenbara, exempel. Men även förslagen från streamingtjänster som Netflix och Spotify, har tagits fram

”Artificiell intelligens är en nödvändighet – som kan förändra hela samhället” Read More »

”Lär dig vara problemfokuserad istället för lösningsfokuserad”

”Jag har märkt att många initialt kommer med lösningsförslag som de vill arbeta med. Vi får ofta kämpa ganska mycket för att skapa förståelse för vad som är ett symtom och vad som är en lösning. Ett arbete som i många förbättringsprojekt måste få ta mycket tid, då en god problemförståelse ofta utgör en betydande

”Lär dig vara problemfokuserad istället för lösningsfokuserad” Read More »

Innovation, forskning och entreprenörskap på Veras Gräsmatta

Chalmers, tillsammans med Chalmers Ventures och Stena Center, lanserar en ny typ av mötesplats på campus som knyter samman akademi, näringsliv, studenter och startup-bolag. Den nya arenan, som fått namnet Veras Gräsmatta, är en del av Chalmers storsatsning på entreprenörskap, med målet att förverkliga fler av forskningens goda idéer för en hållbar framtid.

Innovation, forskning och entreprenörskap på Veras Gräsmatta Read More »

”Bättre badrum för äldre kan spara miljarder” – arkitekten.se

Antalet äldre i Sverige ökar kraftigt. Vårdplatserna i särskilda boenden räcker inte till, och när allt fler gamla bor kvar i sin bostad livet ut ställs större krav på badrummens utformning. Om inte badrummet är funktionsanpassat blir det omöjligt för den boende att leva ett värdigt liv och för personalen att ha en rimlig arbetsmiljö.

”Bättre badrum för äldre kan spara miljarder” – arkitekten.se Read More »

Tillgänglighet och användbarhet särskilda mål i proposition

Nytt nationellt mål för den statliga politiken för arkitektur, formgivning och design presenterades nyligen. Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön. Det ska uppnås genom att: hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga

Tillgänglighet och användbarhet särskilda mål i proposition Read More »

Kartläggning av området social innovation i Sverige

Vilken bör Vinnovas roll vara för att främja och finansiera det sociala innovationssystemet och dess aktörer på bästa sätt? Som ett led i områdets och Vinnovas utveckling har under 2017 en inventering av ekosystemet för social innovation i Sverige genomförts för att kunna svara på den frågan. Rapporten består av en litteratursammanställning samt kartläggning av huvudsyfte och behov hos aktuella och relevanta aktörer i systemet.

Kartläggning av området social innovation i Sverige Read More »

Rätt digitalt chefstöd skapar välmående organisationer

Det talas mycket om sjukfrånvaro i Sveriges kommuner och landsting. På Aino fokuserar vi på att hitta grundorsaken till varför den uppstår. Efter att ha arbetat med över 150 offentliga och privata organisationer vet vi att det går att förebygga sjukfrånvaro och skapa arbetsplatser där medarbetarna trivs och vill stanna kvar. Aino erbjuder effektiva digitala lösningar och beslutsstöd för chefer så att kärnan till orsakerna kan hanteras.

Rätt digitalt chefstöd skapar välmående organisationer Read More »

Rulla till toppen