AllAgeHubs process för test av välfärdsteknik

Förberedelser

Börja med steg 1 eller steg 2. Börjar du med steg 2 gör steg 1 efteråt (innan du fortsätter med steg 3)

Steg 1 Val av testmiljö

Exempelvis: Önskemål från verksamhet, beslut kring val av testmiljö har tagits på ledningsgrupp etc.

Tips: Vid presentation vad en testmiljö är använd dig av: Initiera testmiljö presentation.

Om förutsättningar finns, gå vidare i processen.

Tips: Utse arbetsgrupp och/eller styrgrupp med relevanta funktioner som kan stötta arbetet med testmiljön.

Tips: Använd loggbok i arbetet med testmiljön: Loggbok


* Gäller endast tester som genomförs i samverkan med AllAgeHub.

Steg 2 Identifiera och formulera behov

Tips: För att inventera och identifiera behov i testmiljön använd dig av: Kompendium behovsinventering

Exempel på ifyllda behovsanalyser:

Tips: Inför test fundera kring vilka ramar som finns utifrån ett brukar-, personal- och verksamhetsperspektiv.

Vid behov fyll i: Ramar och förutsättningar

Steg 3 Matcha behov med lösning

Har liknande test redan genomförts?
Genomför omvärldsbevakning exempelvis via:

OBS: Ifall behovet även rör andra professioner: Involvera relevant funktion (ex arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped, sjuksköterska etc.) 

* Gäller endast tester som genomförs i samverkan med AllAgeHub.

Test

Steg 4 Planera och genomföra test

Tips: Använd dig av stödmaterial för samtycke  (PPTX) (PDF)

Säkerställ att mål och mätmetoder är ifyllda innan testet startar.

Tips:
Använd stödmaterial för målformulering och val av mätmetoder
: Målformulering och utvärdering

OBS:  Se till att avtalet innehåller information om vilka som får sprida slutrapporten och erfarenheterna av testet. 

Steg 5 Utvärdera test

Tips: använd dig av stödmaterial utvärdera test

Tips: Bifoga relevanta bilagor i slutrapporten, exempelvis material som använts vid utvärdering.

Skicka slutrapport till företag som tillhandahåller produkt eller tjänst som testats. Säkerställ att de godkänner spridning av slutrapport.

Tips: Använd stödmaterial: Mail till företag för spridning av slutrapport

Kunskapsspridning

Steg 6 Sprid erfarenheter

OBS: Tänk på att informationen ska vara avidentifierad.

Nedan ifyllda mallar skickas till AllAgeHub*:

  • Behovsanalysmall
  • Testplan
  • Slutrapport inklusive bilagor (exempelvis material som använts vid utvärdering)

* Gäller endast tester som genomförs i samverkan med AllAgeHub.

Rulla till toppen