Om oss

AllAgeHub

VISIONEN En samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster så att människor oavsett funktionsvariation och ålder kan leva självständiga och trygga liv.

Uppbyggnaden av verksamheten startade i januari 2017 och pågår under en treårsperiod t.o.m. 2019.

Samarbetsparter

AllAgeHub är ett initiativ av de tolv GR-kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, som projektägare under etableringsfasen 2017-2019.
 

Samarbetsparter

 • Forskningsmiljöerna AgeCap och GPCC vid Göteborgs Universitet, CVA och
  Building futures vid Chalmers tekniska högskola samt CVS vid Högskolan i Borås.
 • Pensionärsorganisationerna PRO och SPF Seniorerna
 • Fastighetskoncernen Framtiden AB
 • Johanneberg Science Park och Sahlgrenska Science Park.
 • Business region Göteborg
 • Västra Götalandsregionen, Koncernstab Hälso- och sjukvård, avdelning Vårdens digitalisering och DART.

Finansiärer

 • 12 GR-kommuner: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.
 • Vinnova
 • Västra Götalandsregionen, Regionutvecklingsnämnden.

 

Etableringsfasen 2017-2019

Innan AllAgeHub

 • Göteborgs Stad inviger visningsmiljön Vision Bo Äldre år 2009.
 • Behovet av att samarbeta kring välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer identifieras av GR-kommunerna och andra samhällsaktörer.
 • Förstudie genomförs av GR och resulterar i ett gemensamt visionsdokument och ansökningar om projektmedel.
 • Uppbyggnad av verksamheten startar 2017.

Idag

 • I dagsläget finns finansiering motsvarande 4,15 tjänster för att under en treårsperiod bygga upp samverkansplattformen AllAgeHub.
 • Kommunerna och samarbetsparterna bidrar med arbetstid motsvarande totalt 1,9 mkr per år.
 • Verksamheten är temporärt lokaliserad på Chalmers Teknikpark i Göteborg.
 • AllAgeHub-ombud finns i de 12 GR-kommunerna.
 • Ägarstyrgrupp (utsedd av socialchefsnätverket GR).
 • Bedömningskommitté.
 • Utvecklingsgrupp.

Framtiden

 • Organisationsmodeller och finansieringslösningar undersöks.

Kriterier för projekt som ska initieras inom AllAgeHubs projektkluster under etableringsfasen

Samarbetsparter i AllAgeHubs nätverk (nämnda ovan) kan ta initiativ till nya projekt under AllAgeHubs projektkluster men måste uppfylla nedan kriterier. 

(Dessa kriterier gäller inte idéutvecklingsprojekt i innovationsprocessen.)

Projekt i AllAgeHubs projektkluster resurssätts hos initiativtagande part. Den part som är projektägare av ett visst projekt ansvarar ytterst för administration, styrning, ledning, ekonomi och personal i just det projektet. Parterna ska så långt som det är möjligt verka för att samordna resurser mellan olika projekt.

Kriterierna ska ses över varje halvår och revideras vid behov.

(Expandera boxen för kriterier +)

Kriterier:

 • Ansökan ska motivera hur den bidrar till att förverkliga visionen och syftet med AllAgeHub och adressera minst ett av AllAgeHubs huvudsyften/mål; att bidra till ­- omvärldsanalys, implementering av lösningar, testa och utvärdera lösningar, fungera som neutralmötesplats, underlätta mötet mellan de olika perspektiven i quadruple helix-konstellationen.
 • Ansökan ska adressera en eller fler av de utmaningar som tagits fram med brukare och kommun hösten 2017.
 • Ansökan ska motivera hur man utgår från mot slutmålgruppens (brukare och/eller kommuners) behov.
 • De fyra olika perspektiven (offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle) ska tas i beaktande i processen.
 • Ansökan ska stämmas av så att resultaten bidrar till hållbarhet, (minst en av miljö, social och ekonomisk).
 • Ansökan ska stämmas av så inga etiska problem föreligger.
 • Ansökan ska beslutas gemensamt vid ett möte i Utvecklingsgruppen.
 • Projekten ska efter beslut från Utvecklingsgruppen löpande, under hela projektet, arbeta med återkoppling till AllAgeHub projektteam. Samt bidra till kunskapsspridning och kommunikation kring projektets resultat till AllAgeHub projektteam och övriga samarbetsparter.

Ägarstyrgrupp

Uppbyggnaden av AllAgeHub möjliggörs av projektmedel från Vinnova och Västra Götalandsregionen där Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, är projektägare och medlemskommunerna medfinansiärer.

Kopplade till dessa projekt finns en ägarstyrgrupp. Den består av två representanter från Göteborgs Stad och två representanterna från kranskommunerna. Återkoppling sker till socialchefsnätverket på GR.

Expandera boxen för kontaktuppgifter

 

Ebba Gierow, Ale

Kerstin Karlsson, Göteborgs Stad

Ing-Marie Larsson, Göteborgs Stad

Rickard Persson, Stenungsund

Yvonne Witzöe, Göteborgsregionen

Utvecklingsgrupp

Expandera boxen för kontaktuppgifter

Magnus Bergendahl, Sahlgrenska science park

Sven Carlsson, PRO Göteborg

Erik-Wilhelm Graef Behm, Business region Göteborg

Lars Lindsköld, eHälsoenheten, Vårdens digitalisering, Västra Götalandsregionen

Stina Roempke, LaSSe Brukarstödcenter

Leif Sandsjö, AllAgeHub och Högskolan i Borås

Axel Wolf, Göteborgs Universitet, GPCC

Sociala medier

AllAgeHub är ett initiativ av tretton GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare.

Finansiärer:
Samverkansparter: