Om oss

AllAgeHub

VISIONEN En samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster så att människor oavsett funktionsvariation och ålder kan leva självständiga och trygga liv.

Uppbyggnaden av verksamheten startade i januari 2017 och pågår under en treårsperiod t.o.m. 2019.

Samarbetsparter

AllAgeHub är ett initiativ av de tolv GR-kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, som projektägare under etableringsfasen 2017-2019.
 

Samarbetsparter

 • Forskningsmiljöerna AgeCap och GPCC vid Göteborgs Universitet, CVA och
  Building futures vid Chalmers tekniska högskola samt CVS vid Högskolan i Borås.
 • Pensionärsorganisationerna PRO och SPF Seniorerna
 • Fastighetskoncernen Framtiden AB
 • Johanneberg Science Park och Sahlgrenska Science Park.
 • Business region Göteborg
 • Västra Götalandsregionen, Koncernstab Hälso- och sjukvård, avdelning Vårdens digitalisering och DART.

Finansiärer

 • 12 GR-kommuner: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.
 • Vinnova
 • Västra Götalandsregionen, Regionutvecklingsnämnden.

 

Etableringsfasen 2017-2019

Innan AllAgeHub

 • Göteborgs Stad inviger visningsmiljön Vision Bo Äldre år 2009.
 • Behovet av att samarbeta kring välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer identifieras av GR-kommunerna och andra samhällsaktörer.
 • Förstudie genomförs av GR och resulterar i ett gemensamt visionsdokument och ansökningar om projektmedel.
 • Uppbyggnad av verksamheten startar 2017.

Idag

 • I dagsläget finns finansiering motsvarande 4,15 tjänster för att under en treårsperiod bygga upp samverkansplattformen AllAgeHub.
 • Kommunerna och samarbetsparterna bidrar med arbetstid motsvarande totalt 1,9 mkr per år.
 • Verksamheten är temporärt lokaliserad på Chalmers Teknikpark i Göteborg.
 • AllAgeHub-ombud finns i de 12 GR-kommunerna.
 • Ägarstyrgrupp (utsedd av socialchefsnätverket GR).
 • Bedömningskommitté.
 • Utvecklingsgrupp.

Framtiden

 • Organisationsmodeller och finansieringslösningar undersöks.

Kriterier för projekt som ska initieras inom AllAgeHubs projektkluster under etableringsfasen

Samarbetsparter i AllAgeHubs nätverk (nämnda ovan) kan ta initiativ till nya projekt under AllAgeHubs projektkluster men måste uppfylla nedan kriterier. 

(Dessa kriterier gäller inte idéutvecklingsprojekt i innovationsprocessen.)

Projekt i AllAgeHubs projektkluster resurssätts hos initiativtagande part. Den part som är projektägare av ett visst projekt ansvarar ytterst för administration, styrning, ledning, ekonomi och personal i just det projektet. Parterna ska så långt som det är möjligt verka för att samordna resurser mellan olika projekt.

Kriterierna ska ses över varje halvår och revideras vid behov.

(Expandera boxen för kriterier +)

Kriterier:

 • Ansökan ska motivera hur den bidrar till att förverkliga visionen och syftet med AllAgeHub och adressera minst ett av AllAgeHubs huvudsyften/mål; att bidra till ­- omvärldsanalys, implementering av lösningar, testa och utvärdera lösningar, fungera som neutralmötesplats, underlätta mötet mellan de olika perspektiven i quadruple helix-konstellationen.
 • Ansökan ska adressera en eller fler av de utmaningar som tagits fram med brukare och kommun hösten 2017.
 • Ansökan ska motivera hur man utgår från mot slutmålgruppens (brukare och/eller kommuners) behov.
 • De fyra olika perspektiven (offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle) ska tas i beaktande i processen.
 • Ansökan ska stämmas av så att resultaten bidrar till hållbarhet, (minst en av miljö, social och ekonomisk).
 • Ansökan ska stämmas av så inga etiska problem föreligger.
 • Ansökan ska beslutas gemensamt vid ett möte i Utvecklingsgruppen.
 • Projekten ska efter beslut från Utvecklingsgruppen löpande, under hela projektet, arbeta med återkoppling till AllAgeHub projektteam. Samt bidra till kunskapsspridning och kommunikation kring projektets resultat till AllAgeHub projektteam och övriga samarbetsparter.

AllAgeHub-ombuden

I samtliga tolv medverkande kommuner finns det utvalda ombud som utgör länken mellan AllAgeHub och kommunerna.

 • De ska främja utmaningsdriven innovation genom att förmedla kommunernas utmaningar och behov in till AllAgeHub.
 • De ska informera om AllAgeHubs verksamhet och aktiviteter i sin kommun.
 • De har en viktig roll när det gäller organisering av verklighetslabb ute i kommunerna där det ska genomföras tester och utveckling kring välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer.
 • AllAgeHub-ombuden ska också vara drivande i att kommunerna/kommunanställda/verksamheter bidrar med utmaningar, behov, idéer och deltar i idéutvecklingsprojekt.

Expandera boxen för kontaktuppgifter

Ale kommun
Mattias Leufkens
mattias.leufkens@ale.se

Alingsås kommun
Susanne Sandberg
susanne.sandberg@alingsas.se

Göteborgs Stad

Elna Hansson, (samordnare)
elna.hansson@stadshuset.goteborg.se

Andreas Johansen
andreas.johansen@fastighet.goteborg.se

Linda Wenthe
linda.wenthe@orgryteharlanda.goteborg.se

Robert Halvardsson Hjerdt (ersättare)
robert.hjerdt@askimfrolundahogsbo.goteborg.se 

Monica Pettersson
monica.pettersson@orgryteharlanda.goteborg.se

Julia Olander
julia.olander@intraservice.goteborg.se

Gunilla Gudmunds (ersättare)
gunilla.gudmunds@kom.goteborg.se

Härryda kommun
Karin Johansson
karin.e.johansson@harryda.se

Kungälv kommun
Samuel Sjunnesson
samuel.sjunnesson@kungalv.se

Lerum kommun
Maria Hansson
Maria.Hansson2@lerum.se

Lilla Edets kommun
Joakim Olsson
joakim.olsson@lillaedet.se

Mölndals stad
Pär Levander
par.levander@molndal.se

Partille kommun
Anna Jennbacken
anna.jennbacken@partille.se

Stenungsund kommun
Anders Eggertsen
anders.eggertsen@stenungsund.se

Tjörns kommun
Malin Hägg
malin.hagg@tjorn.se

Öckerö kommun
Helen Davegårdh
helen.davegardh@ockero.se
Mia Alderblad
mia.alderblad@ockero.se

Ägarstyrgrupp

Uppbyggnaden av AllAgeHub möjliggörs av projektmedel från Vinnova och Västra Götalandsregionen där Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, är projektägare och medlemskommunerna medfinansiärer.

Kopplade till dessa projekt finns en ägarstyrgrupp. Den består av två representanter från Göteborgs Stad och två representanterna från kranskommunerna. Återkoppling sker till socialchefsnätverket på GR.

Expandera boxen för kontaktuppgifter

 

Ebba Gierow, Kranskommunerna (Ale)
ebba.gierow@ale.se

Kerstin Karlsson, Göteborgs Stad
kerstin.karlsson@stadshuset.goteborg.se

Ing-Marie Larsson, Göteborgs Stad
ing-marie.larsson@ostra.goteborg.se

Rickard Persson, Stenungssund
rickard.persson@stenungsund.se

Yvonne Witzöe, Göteborgsregionen
yvonne.witzoe@goteborgsregionen.se

Innovationsgruppen

Expandera boxen för representanter

Morgan Andersson, Göteborgs Stad
morgan.andersson@lf.goteborg.se

Rosanna Björklund, Göteborgsregionen
rosanna.bjorklund@goteborgsregionen.se

Carolina Fornell, AllAgeHub
carolina.fornell@allagehub.se

Erik-Wilhelm Graef Behm, Business Region Göteborg
erik-wilhelm.graefbehm@businessregion.se

Sven Carlsson, PRO
sven@digitalmagic.se

Helena Molker Lovén, AllAgeHub
helena.molkerloven@allagehub.se

Margret Göransson Buchholz, Västra Götalandsregionen, DART
margret.buchholz@vgregion.se

Leif Sandsjö, AllAgeHub och Högskolan i Borås
leif.sandsjo@chalmers.se

Axel Wolf, Göteborgs Universitet, GPCC
axel.wolf@gu.se

Utvecklingsgrupp

Expandera boxen för kontaktuppgifter

Sven Carlsson, PRO Göteborg
sven@digitalmagic.se

Erik-Wilhelm Graef Behm, Business region Göteborg
erik.behm@businessregion.se

Magdalena Jämtheden, AllAgeHub
magdalena.jamtheden@allagehub.se

Lars Lindsköld, eHälsoenheten, Vårdens digitalisering, Västra Götalandsregionen
lars.lindskold@vgregion.se

Leif Sandsjö, AllAgeHub och Högskolan i Borås
leif.sandsjo@chalmers.se

Axel Wolf, Göteborgs Universitet, GPCC
axel.wolf@gu.se

Sociala medier

AllAgeHub är ett initiativ av tolv GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare under etableringsfasen 2017-2020.

Finansiärer:
Samarbetsparter: