AllAgeHub – Vad är på gång?

Hand håller i ett virtuellt hus. AllAgeHubs logo syns jämte huset.

Under vintern och tidig vår har ett intensivt arbete pågått med att starta upp flera av de aktiviteter som ingår i uppdraget AllAgeHub – Samlat stöd välfärdsteknik i Göteborgsregionen. Flera av aktiviteterna är i full gång, andra har nu startat upp och vissa befinner sig i planeringsstadiet.

AllAgeHub – Samlat stöd välfärdsteknik i Göteborgsregionen syftar till att öka kommunernas förmåga att tillvarata välfärdsteknikens potential för att förbättra och effektivisera vården, omsorgen och de sociala insatserna inom individ- och familjeomsorg, funktionsstöd, äldreomsorg samt kommunal primärvård i Göteborgsregionen. Stödet ges under en treårsperiod, 2024–2026.

Under hösten 2023 arbetades innehållet i uppdraget fram tillsammans med GR:s medlemskommuner och detta mynnade ut i olika aktiviteter som ska genomföras. Se nedan för att läsa mer om de pågående aktiviteterna.

Nätverk
Det har startat upp två olika nätverk med fokus på välfärdsteknik, ett för individ- och familjeomsorg samt ett för funktionsstöd, äldreomsorg och kommunal primärvård. Varje medlemskommun har utsett kontaktpersoner som ingår i nätverken. Nätverken är under uppbyggnad och syftar bland annat till att främja erfarenhetsutbyte samt vara en källa för omvärldsbevakning.

Öppna digitala träffar
För att ytterligare främja utbyte av erfaranheter och kunskap om utvecklingsarbete med välfärdsteknik har aktiviteten öppna digitala träffar startat upp.  Träffarna är öppna för personer som arbetar med utvecklingsarbete i Göteborgsregionens 13 medlemskommuner och genomförs ca en gång i månaden. Hittills har två öppna digitala träffar genomförts, fokus på dessa träffar var behovsidentifiering samt uppföljning.

Webbinarier
Ett webbinarium har arrangerats och ytterligare ett ska genomföras innan sommaren, mer information kommer inom kort. På det första webbinariet presenterade Doris Lydahl, lektor i vetenskapsteori och forskare i teknik- och vetenskapsstudier, resultat från rapporten ”Välfärdstekniken värden”. Ca 120 personer deltog.

Individuellt stöd
Det har gått ut ett öppet erbjudande till GR:s medlemskommuner om ett individuellt stöd när det gäller införande av välfärdsteknik. Syftet med stödet är att ge kommunen bättre förutsättningar för att lyckas med införandet av välfärdsteknik. Stödet anpassas utifrån kommunens behov och kan exempelvis handla om breddinförande, behovsformulering eller uppföljning.

Följeforskning fokus införande läkemedelsautomat
FoU i Väst ska genomföra följeforskning vid införande av läkemedelsautomater i några av Göteborgsregionens kommuner. Syftet är att följa och utforska implementeringen av läkemedelsautomater, med fokus på påverkan på arbetsprocesser. Studien syftar även till att identifiera framgångsfaktorer och utmaningar i implementeringsprocessen för att ge rekommendationer som kan stödja framtida implementering.

Introduktion till testprocessen
Medarbetare inom GR:s medlemskommuner har vid två tillfällen erbjudits introduktion till AllAgeHubs användardrivna testprocess av välfärdsteknik som togs fram under projektperioden Testbädden AllAgeHub (länk till process). Fler tillfällen planeras under våren.

Anordna presentationsträffar
Arbete pågår kring hur vi tillsammans med näringslivet kan anordna presentationsträffar en gång per termin. Träffarna riktar sig mot civilsamhälle samt offentlig sektor och syftar till att belysa välfärdsteknik på marknaden utifrån kommunernas olika behovsområden.

Övrigt:

Det pågår även ett arbete med att se över AllAgeHub:s webbplats för att eventuellt inkludera mer omvärldsbevakning. Parallellt med ovan arbete pågår även samverkan med externa aktörer för att möjliggöra att aktiviteterna kan genomföras.

Mer information om AllAgeHub och pågående aktiviteter hittas här på hemsidan, i nyhetsbrevet samt på Facebook och LinkedIn.

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Rulla till toppen