Innovation

Utmaningsdriven innovation som bidrar till att människor, oavsett funktionsvariation och ålder, kan leva självständiga och trygga liv

Vi tror att vi kan stärka innovationsförmågan i Göteborgsregionen genom att ta tillvara på kreativiteten, initiativförmågan och den kunskap som finns hos brukare, anhöriga, professioner i offentlig sektor, forskare och företag.

Genom en gemensam innovationsprocess där aktörer med olika perspektiv jobbar tillsammans skapar vi en struktur och en tillåtande miljö för att testa, utveckla och sprida idéer som möter reella behov.

Detta pågår just nu

AllAgeHub befinner sig nu i fasen där utmaningar ska ringas in, behov ska undersökas och aktörer från både offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle ska idégenerera tillsammans. Idégenereringen kommer utgå ifrån de utmaningar som identifierats under workshops hösten 2017 och som sammanfattats i sju prioriterade utmaningar.

Utifrån dessa ska det sedan startas idéutvecklingsprojekt där idéer testas, förfinas och kvalitetssäkras för att slutligen implementeras och bli spridda innovationer. Innovationer kräver experimenterande för att gå från idé till att omsättas i verkligheten, spridas och göra nytta.

FLER NYHETER
Meddela intresse för idéutvecklingsprojekt

Är din kommun eller organisation intresserad av att delta i ett idéutvecklingsprojekt i AllAgeHubs innovationsprocess 1.0?

Läs mer

Innovationsprocessen 1.0

Innovationsprocessen-1.0.pdf

Expandera boxen för mer information

  • Under uppbyggnadsfasen 2017 – 2019 genomför AllAgeHub projektteam tillsammans med samarbetspartners vår gemensamma innovationsprocess.
  • Vi kallar det för innovationsprocess 1.0 för att den ska utvärderas, förfinas och justeras under 2018 – 2019.
  • Målsättningen är att innovationsprocessen ska resultera i innovationer som skapar värde och omsätts i verkligheten, sprids och gör nytta.
  • Innovationsprocessen har sin utgångspunkt i innovationsguidens metoder och mallar för tjänstedesign som utgår från användarens behov och upplevelser men också lyfter fram medarbetarnas och utförarnas perspektiv.
  • Vi arbetar utmaningsdrivet och hela processen präglas av användarnyfikenhet.

AllAgeHubs projektteam, bedömningskommitté samt AllAgeHub-ombud stöttar genom hela innovationsprocessen efter behov.

Vad är en innovation?

En innovation är en nyskapande idé som skapar värde och omsätts i verkligheten, sprids och gör nytta. Det kan vara en ny idé men också en befintlig som tillämpas i en ny kontext. Idén kan handla om en struktur, affärsmodell, tjänst, process eller produkt.

Innovationer kräver experimenterande för att gå från idé till att omsättas i verkligheten, spridas och göra nytta.

Vad är verklighetslabb?

Verklighetslabb möjliggör tester, demonstrationer och vidareutveckling av innovationer eller befintliga produkter och tjänster i verklig miljö. Exempelvis kan kommunala verksamheter öppnar upp sin ordinarie verksamhet för att i samverkan med externa aktörer utveckla lösningar som testas av utförare och slutanvändare under verkliga förhållanden.

Expandera boxen för mer information.

Workshoppar kring hur verklighetslabb ska organiseras samt vilka behov och förväntningar som finns hos kommuner samt små och medelstora företag arrangerades i mars 2017.

För mer information
Carolina Fornell, processledare innovation
carolina.fornell@allagehub.se

SE FLER

Sociala medier

AllAgeHub är ett initiativ av tolv GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare under etableringsfasen 2017-2019.

Finansiärer:
Samarbetsparter: