Lilla edets kommun

Kontaktperson

Testledare Ralja Angelis
ralja.angelis@lillaedet.se 

Pågående tester

Ansvarig testledare:

Testmiljö:

Beskrivning av behovet:

Hur har behov matchats med lösning?

Lösning som testas:

Slutrapport:

Avslutade tester

Ansvarig testledare:

Ralja Angelis

Testmiljö:

Daglig verksamhet

Beskrivning av behovet:

Det arbetssätt som används idag på daglig verksamhet för personer inom LSS, kräver stora personalresurser och ger inte de bästa förutsättningarna för att arbetstagare ska nå målet om inflytande, självständighet och ett närmande till den reguljära arbetsmarknaden. 

Arbetstagarna får idag stöd av personalen under varje moment under dagen, till exempel vid ändring av arbetsuppgifter eller beskrivning av hur arbetsuppgiften ska utföras. Detta genererar stress för personalen som har svårt att hinna med att ge stöd vid rätt tid. Hos arbetstagaren kan det generera inaktivitet och frustration över att vara beroende av personalen. I ett längre perspektiv ger arbetssättet inte möjlighet för arbetstagaren att utvecklas till att kunna ha och behålla en praktik eller ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. 

Det finns behov av ett annat typ av stöd, ett digitalt stöd, som arbetstagaren kan nyttja i varje moment under dagen och som både personal och arbetstagare kan använda

Hur har behov matchats med lösning?

AllAgeHubs Leverantörskonferens

Lösning som testas:

Boet (Välfärdsteknik Sverige AB)

Slutrapport:

Rulla till toppen