Halvtid för Testbädden AllAgeHub

Utsmyckningsbild med jultema

Testbädden AllAgeHub syftar till att stimulera användning av välfärdsteknik som möter användarnas reella behov. Projektet finansieras av Vinnova, Västra Götalandsregionen och de 13 medlemskommunerna i Göteborgsregionen, vilken också är projektägare. Vi befinner oss alltså i halvtid och detta Nyhetsbrev ger information om aktuell status. Rapporteringen utgår från de fyra perspektiv som också speglar projektets samverkansaktörer: offentlig sektor, näringslivet, civilsamhället, akademin. Projektet vänder sig till äldre, personer med funktionsnedsättning, närstående, civilsamhälle samt personal inom vård- och omsorg.

AllAgeHub utgör en användardriven testbädd vilket innebär att det är utifrån användarens behov som olika lösningar sökes. Identifierade dokumenterade behov matchas på olika sätt med näringslivets produkter och tjänster.

Målet är att utifrån testmiljöer i kommuner och civilsamhället skapa en testbäddsmodell som ska underlätta och ge stöd vid test av välfärdsteknik. Modellen vilken utvecklas under projekttiden kommer att utgöras av ett digitalt verktyg med mallar och manualer som stöd under hela testprocessen – från planering av test, genomförande, uppföljning och utvärdering.

Bild på vårdtagare med sköterska

Offentlig sektor

Testmiljöer i 13 kommuner

Totalt finns det nu 19 utsedda testledare i Göteborgsregionens 13 medlemskommuner och samtliga har genomgått AllAgeHub’s interna utbildning. Testledarna befinner sig i olika delar av testbädds-processen och några har även startat upp mer än en testmiljö per kommun. Det finns testmiljöer inom flera olika verksamhetsområden – daglig verksamhet, hemtjänst, vård- och omsorgsboende, rehab med mera. I testmiljöerna sker test av välfärdsteknik utifrån användarnas identifierade behov.

En del testledare kom i kontakt med företag via den leverantörskonferens som anordnades av AllAgeHub och samverkansparter juni 2021. Det i sin tur har genererat att test av välfärdsteknik har påbörjats i flera kommuner under hösten 2021. Välfärdsteknik som testas just nu är bland annat digital tillsyn, tids- och planeringshjälpmedel och sömnrobot. Flera nytillkomna testledare kommer från Göteborgs stad och samtliga har påbörjat arbetet med att formulera behov tillsammans med verksamheterna.

Näringsliv

Testbädden Allagehub har ett pågående arbete att hitta olika samverkansformer mellan offentlig sektor, civilsamhälle och näringsliv. I dagsläget förs dialoger med olika aktörer, bland annat Business Region Göteborg (BRG) och TechSverige, kring hur vi kan förtydliga befintliga samt skapa nya arenor. Arenorna ger möjlighet för behovsägarna att erhålla mer kunskap vilken välfärdsteknik företagen kan erbjuda och företag ges möjlighet att ta del av de behov som finns.

Leverantörskonferens och efterföljande intervjuer

I juni genomförde AllAgeHub Sveriges första leverantörskonferens inom välfärdsteknik. Konferensen genomfördes i samarbete med TechSverige och Upphandlingsmyndigheten. Konceptet hämtades från Norge och på konferensen möttes offentlig sektor och näringslivet i en workshop som syftade till att matcha kommunens behov med företagens lösningar. Inför konferensen publicerades behovsformuleringar på allagehub.se och företagen hade möjlighet att anmäla in lösning till något eller några av behoven.  Leverantörskonferensen ledde i vissa fall till fortsatta dialoger och start av tester i kommunerna. Upphandlingsmyndigheten har gett Högskolan Borås i uppdrag att ta fram en rapport om det genomförda konceptet vilken kommer publiceras runt årsskiftet 2021/2022.

Matcharenan

Projektet har under hösten tagit fram en process som i dagsläget kallas för ”matcharenan”. Matcharenan är ytterligare ett sätt att matcha kommunernas behov med näringslivets olika välfärdstekniska lösningar. På motsvarande sätt som vid leverantörskonferensen publiceras kommunernas identifierade behov på allagehub.se men efter matchningsprocessen tar kommunerna vid i fortsatta dialoger med företagen.Behoven publicerades 29 november och fanns tillgängliga under två veckor. Fyra kommuner i Göteborgsregionen identifierade totalt åtta behov. BRG har varit involverade i framtagningen av ”matcharenan”

Bild på människor i ett möte

Civilsamhälle

Studiecirklar och informationsträffar

Under projekttiden har AllAgeHub skapat kontakter med Arbetarnas bildningsförbund, ABF, och Studieförbundet Vuxenskolan, SV. Genom deras samarbete med olika intresseföreningar i civilsamhället har AllAgeHub hållit föreläsningar där vi informerat om Testbädden AllAgeHub och om välfärdsteknik i allmänhet. Utifrån frågor, funderingar och synpunkter från dessa kontakter har ett studiecirkelmaterial tagits fram i syfte att ge grupper en möjlighet att fördjupa sig inom området välfärdsteknik, få kunskap om vad välfärdsteknik är och hur tekniken kan bidra till att underlätta vardagen. Tanken är att de som använder studiecirkelmaterialet återkopplar tankar, erfarenheter, förhoppningar och farhågor till AllAgeHub efter studiecirkelns slut. Återkopplingen används sedan i framtagande av processtöd som kan användas i olika aktiviteter kopplade till civilsamhället.

MiniExpo

I kontakter med civilsamhället har det framkommit att det finns både intresse och behov av att få mer kunskap om välfärdsteknik. Utifrån detta planerar vi att anordna minimässor, det som vi inom AllAgeHub kallar för MiniExpo. Just nu pågår dialog och planering med två kommuner, Göteborg och Stenungsund samt civilsamhällesorganisationer i dessa kommuner.
Organisationerna är initiativtagare och företrädare för kommunerna har tillsammans med AllAgeHub haft sonderingsmöten för att bland annat undersöka möjligheten att få tillträde till lokaler, fördela kostnader och arbetsfördelning.

Arbetet med MiniExpo är i uppstart och vi räknar med att anordna aktiviteterna under våren 2022. Tanken är att civilsamhällets organisationer formulerar behovsområden som är relevanta för dem. Dessa ligger sedan till grund för MiniExpo och vilka företag som kan vara aktuella för att ställa ut. Avsikten är att företag som kan visa att de har en produkt eller tjänst som möter de formulerade behoven kan delta. Under MiniExpo kommer även ett seminarieprogram att anordnas.

Målgruppen för MiniExpo är invånare i alla åldrar samt personal inom vård- och omsorgsverksamheter. Vi hoppas att detta mindre format av mässa ger goda möjligheter för besökare att ”klämma och känna” på produkter och ha bra dialoger med företagen på plats.

Testa välfärdsteknik

I Testbädden AllAgeHub vill vi hitta former för civilsamhället att kunna testa välfärdstekniska produkter och tjänster. Arbete pågår med att hitta former för hur det kan gå till rent praktiskt.

Seminarier

Öppna digitala seminarier erbjuds vid minst fyra tillfällen årligen. Vid dessa träffar bjuds gästföreläsare in vilka presenterar olika aktuella och intressanta projekt eller verksamheter.

Bild på ett halvfärdigt pussel

Akademi

Kontakt med forskare från olika lärosäten har genererat olika forskningsansökningar och examensarbeten har utförts med koppling till AllAgeHub. Testbäddsarbetet följs under projekttiden av en doktorand vid Ersta Sköndal högskola. Forskningen rör relationen mellan offentlig sektor och civilsamhället.

Välfärdsbibliotek

AllAgeHub samverkar med Högskolan i Borås kring utveckling av konceptet välfärdsbibliotek, vilket är en utlåningstjänst för välfärdstekniska produkter. Under projektperioden har AllAgeHub som mål att en modell för välfärdsbibliotek ska tas fram och testas i minst en av Göteborgsregionens 13 medlemskommuner.

AI inom vård och omsorg

Under året har en serie med digitala lunch n’learn seminarier arrangerats i samarbete med AI Sweden, Västra Götalandsregionen och Göteborgs Universitet.

Till sist vill vi skicka ett stort tack till er alla för ett gott samarbete och även önska er en riktigt god jul!

Bild på AllAgeHub-teamet iförda tecknade tomteluvor

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Rulla till toppen