Testbädden AllAgeHub – en knutpunkt där användare och producenter möts

AllAgeHub som knutpunkt

Under perioden 2020-2023 utvecklar Göteborgsregionen (GR) tillsammans med 13 medlemskommuner en användardriven testbädd, Testbädden AllAgeHub, för att stimulera användning av välfärdsteknik som möter användarnas reella behov. Målgruppen är äldre, personer med funktionsvariation samt deras anhöriga och personal.

Grundläggande för testbädden är att användarna själva identifierar behov och utmaningar som behöver en lösning. Inom ramen för projektet har detta gjorts ute i olika verksamheter inom vård och omsorgssektorn i de 13 medverkande kommunerna i Göteborgsregionen under ledning av testledare. I varje kommun har en eller flera testledare utsetts, vilka får utbildning och handledning av AAH teamet. Testledarna vilka träffas regelbundet leder sedan det systematiska arbetet ute i kommunernas olika testmiljöer.
Som en del av Testbädden AllAgeHub ingår också en så kallad WebbExpo. Det är en digital yta för omvärldsbevakning, där företag som erbjuder en välfärdsteknisk produkt eller tjänst vilken vänder sig till äldre och/eller personer med funktionsvariation, kostnadsfritt kan få den exponerad för potentiella kunder bland både invånare och offentliga verksamheter.

Leverantörskonferens – ett nytt koncept testas

Den 3 juni 2021 bjöd Testbädden AllAgeHub tillsammans med IT och Telekomföretagen in till en digital leverantörskonferens. Under programmet deltog även Upphandlingsmyndigheten och SKR. Inbjudan till konferensen gick ut brett för att nå så många potentiella leverantörer som möjligt.

Leverantörskonferens är ett spännande koncept som nu testades på välfärdstekniska området för första gången i Sverige. Efter inledande föredragningar presenterade 9 kommuner 13 olika behov i form av kortare, förinspelade filmer vilka producerats av testledarna. 38 företag hade anmält sitt intresse av att presentera tänkbara lösningar, produkter eller tjänster. Slutligen inkom 15 företag med 17 olika lösningar varav 11 presenterades under leverantörskonferensen. Företagens presentationer bestod av tre minuters filmer.

Alla de 15 företag som inkom med lösningar finns med i en fortsatt process för att matcha utmaningar och lösningar i en dialog mellan behovsägare och företag i syfte att förbereda/genomföra tester tillsammans med de aktuella verksamheterna.

Fördjupad dialog

Den första aktiviteten i den fortsatta processen hölls den 17 juni då AllAgeHub bjöd in till en fördjupad digital dialog mellan deltagande verksamheter/ kommuner (behovsägare) och de 15 leverantörerna vilka hade inkommit med tänkbara lösningar till leverantörskonferensen.
Denna aktivitet ger utrymme för ett fortsatt utforskande och dialog om vilka produkter/tjänster som kan tänkas matcha de uttryckta behoven. Samtal genomfördes i smågrupper mellan enskilt företag och berörd verksamhet/kommun. Därefter inbjöds alla att delta vid en digital mässa där de 15 företagen fanns representerade i var sin monter. Kommunernas deltagande testledare och AllAgeHub teamet gavs möjlighet att mingla digitalt och besöka de olika montrarna. Ytterligare en spännande digital upplevelse!

Nästa steg i processen

Efter att undersökt olika förslag till lösningar kommer nu kommunerna att avgöra med vilka leverantörer de önskar gå vidare till test. Det är angeläget att betona att det är systematiska tester av olika välfärdstekniska lösningar som kommer att genomföras och utfallet av testerna kommer att dokumenteras på en nivå som blir värdefull inte bara för den testande verksamheten utan också för andra intressenter.

Frågan om eventuell upphandling av produkt eller tjänst kommer först senare. Att testa en produkt betyder inte att ett köp måste genomföras, men ger bra underlag för både beställare och producent att finjustera behovsanalysen för respektive välfärdsteknisk lösning som senare kan leda till upphandling
Vid leverantörskonferensen den 3 juni tog Upphandlingsmyndigheten upp möjligheten att skapa så kallade beställarnätverk för att effektivisera efterfrågeprocessen. Det går ut på att flera upphandlande organisationer som ser behov inom en viss sektor samordnar sig, vilket leder till en ökad kunskap och ger en bättre möjlighet att påverka en specifik marknad att till exempel utveckla produkter med vissa efterfrågande egenskaper.

Två exempel på beställarnätverk presenterades under leverantörskonferensen. Projektet BVFS (Beställarnätverk och Vägledning för Framtidens Samhällen) som drivs av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) samlar ett 15-tal kommuner i syfte att förhöja efterfrågekompetensen och kommunernas förmåga att göra bra inköp av välfärdsteknik.
Ett annat liknande exempel som presenteras är KASAM Innovation Partnerskap, ett konsortium som drivs med stöd av SKR, och samlar ett tiotal kommuner från olika delar av landet för en innovationsfrämjande upphandling avseende nya digitala stöd.

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Rulla till toppen