Om AllAgeHub

En samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster så att människor oavsett funktionsvariation och ålder kan leva självständiga och trygga liv.

Uppbyggnaden av verksamheten startades i januari 2017 och pågår under en treårsperiod t.o.m. 2019.

Aktörer
AllAgeHub finansieras till största delen av Vinnova, Västra Götalandsregionen och tolv kommuner inom Göteborgsregionens kommunalförbund, GR. Hittills har 24 västsvenska aktörer inom offentlig sektor, akademi, näringsliv och civilsamhälle gått samman för att gemensamt etablera AllAgeHub, men fler knackar på dörren och målsättningen är att växa.

Ett centrum med flera beståndsdelar

idésluss_cirkel
Idésluss
Identifierar, fångar upp samt preciserar behov, utmaningar, lösningar och förbättringsområden inom välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer.
Läs mer

rosa_cirkel
Interaktiv miljö
Fysisk och virtuell miljö med möjlighet att prova produkter och tjänster samt diskutera implementering.
Läs mer

gul_cirkel
Innovation
Här möts näringsliv, akademi, offentlig sektor och civilsamhälle för gemensamma utvecklingsprojekt med tillgång till verklighetslabb i kommunala verksamheter.
Läs mer


blå_cirkelForskning
Arena för tvärvetenskapliga forskningssamarbeten.
Läs mer

grön_cirkel Lärande
Lärmiljö med exempelvis kurser, seminarier, konferenser, webbutbildningar och nätverk.
Läs mer

Hitta till oss
AllAgeHubs kontor och interaktiva miljö är lokaliserade på Chalmers Teknikpark i anslutning till Johanneberg Science Park. Den interaktiva miljön drevs tidigare i Göteborgs Stads regi och hette då Vision Bo Äldre.

Förstudie AllAgeHub

Under maj 2015 – augusti 2016 genomförde Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, en förstudie som syftade till att undersöka förutsättningarna för etablering av AllAgeHub. Förstudien finansierades av 11 GR-kommuner, Vinnova och Västra Götalandsregionen och resulterade bland annat i att ett visionsdokument för verksamheten togs fram och förankrades bland deltagande parter.

Under förstudien enades parterna om att Johanneberg Science Park ska fungera som värdorganisation för det projektkluster som AllAgeHub kommer att utgöra under uppbyggnadsfasen åren 2017–2019. GR är projektägare av de medel som beviljats från Vinnova och Västra Götalandsregionen.