Kommunikationsmaterial

AllAgeHubs kommunikation ska vara:

Transparent. Vi strävar efter öppenhet och transparens som ger möjlighet till insyn och delaktighet.

Korrekt. Vår kommunikation är sann, nyanserad och saklig.

Anpassad. Vår kommunikation anpassas utifrån innehåll, målgrupp och kanal. Vi ska sträva efter att vara lättförståeliga.

Lyhörd. Vi får grepp om helheten, lyssnar in alla parter och är opartiska.

Jämlik. Vår kommunikation genomsyras av ett jämlikhetsperspektiv.

Aktuell. Vår kommunikation är relevant för vår omvärld och uppdaterad.

Hållbar. Vår kommunikation främjar ekonomisk, social och miljömedveten hållbarhet.

Vägledning kommunikation för samarbetsparter

Logotypen och webbadressen allagehub.se ska alltid finnas med när material skapas eller när arrangemang anordnas av samarbetspart kopplat till eller inom AllAgeHubs verksamhet.

Är du en samarbetspart till AllAgeHub och vill använda något av nedan material, läs först Vägledning kommunikation för samarbetsparter (pdf)

Se även AllAgeHubs visuella profil för riktlinjer kring logotyp, färger och typsnitt. Visuell profil_AllAgeHub (pdf)

Kommunikationsmaterial

Kommunikationsmaterialet nedan är framtaget för AllAgeHubs projektteam och grupperingar samt samarbetsparter och är fritt att använda i sammanhang inom AllAgeHub.

Presentation


Mallar

Visuell profil

Hur AllAgeHubs presentations-, marknadsförings- och informationsmaterial samt webb- och sociala medienärvaro ser ut påverkar starkt hur AllAgeHub uppfattas. Den visuella profilen är styrande för allt informationsmaterial, tryckt såväl digital. Den visuella profil som är framtagen för AllAgeHub ska respekteras och användas av alla medarbetare och samarbetsparter i kommunikation där AllAgeHub är avsändare. Mallar för presentationer, dokument och enklare informationsmaterial ska alltid användas och finnas tillgängliga för alla medarbetare och samarbetsparter som har behov av detta. Övrigt marknadsföringsmaterial tas fram av kommunikatör eller med hjälp av extern upphandlad kompetens.

 Visuell profil_AllAgeHub (pdf)

Kontakt

För frågor rörande kommunikation eller användningen av nedan material, kontakta AllAgeHubs kommunikatör.

info@allagehub.se 

Sociala medier

AllAgeHub är ett initiativ av tretton GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare.

Finansiärer:
Samverkansparter: