Ökad delaktighet i vardagen inom funktionshinder

Bakgrund

Tjörns kommun vill öka delaktighet i vardagen utifrån individens behov och förutsättningar. Syftet för processen kommer att formuleras tydligare efter att behovsundersökningen är genomförd och analyserad.

Mål

I behovsanalysen har vi valt att fokusera på följande punkter som brukarna har delgett är viktiga för dem:

  • När man ska lägga sig och gå upp
  • Vad man vill göra i sin dagliga verksamhet
  • Hur man blir delaktig i upprättande av genomförandeplanen i daglig verksamhet
  • Planera sin vardag, tvättid, städ, matlagning.

Målet med processen kommer formuleras tydligare efter att behovsanalysen är klar.

 

 

Behov

November 2019
Personalen har besökt interaktiva miljön hos AllAgeHub och fått information om välfärdsteknik kopplad till delaktighet och kommunikation.
Personalen fortsätter undersöka brukarnas behov med olika kommunikationssätt för att hitta kommunikationsvägar: bilder som kommunikation, samtalsmatta, observation, servicesafari och olika typer av intervjuformer.

Juni 2019
Under våren 2019 undersöker daglig verksamhet, boende med särskild service och korttidsboende inom funktionshinder i Tjörns kommun hur vi kan öka delaktigheten i vardagen utifrån individens behov och förutsättningar.

Samhällsutmaningar

AllAgeHub har identifierat sju utmaningar som samhället står inför (läs mer här). Denna idéutvecklingsprocess tar sig främst an följande utmaning.

  • Behovsanpassade lösningar i hemmet

Samarbetspartners

Än så länge ingår inga samarbetspartners utöver AllAgeHub.

Vad har hänt hittills

Mars 2020
Personalen har med stöd av AKK- Alternativ och kompletterande kommunikation och nya arbetssätt vid månadssamtalen med brukarna fått fram fler önskemål från brukarna. En av många saker som tydliggjordes var att brukarna ville vara mer delaktiga i sina genomförandeplaner. Personalen kartlägger nu hur många brukare som skulle kunna hantera en app eller dator både inom äldreomsorg, funktionshinder och individ och familjeomsorg.

Nästa steg är att bjuda in andra kommuner som också ser ett behov av att utveckla genomförandeplanerna så att de blir mer tillgängliga för brukarna.

Juni 2019
Medarbetare undersöker brukarnas upplevelse av delaktighet genom att genomföra intervjuer och observationer juni – oktober.

I oktober analyseras behoven och utifrån analys tas utvecklingsområden fram och prioriteras av verksamhet och brukare.

Maj 2019
Formulera utmaning, målgrupp och intervjufrågor.

Kontakt

Vid frågor eller för mer information, vänligen kontakta:
info@allagehub.se

Sociala medier

AllAgeHub är ett initiativ av tretton GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare.

Finansiärer:
Samverkansparter: