Delaktighet och Social dokumentation

Bakgrund

Kungälvs kommun har tagit initiativet till denna ideutvecklingsprocess och har formulerat ett antal frågor som man vill besvara. Dessa är

 • Hur kan vi öka inflytande och trygghet för individen genom återkoppling av hur vi löser deras önskemål utifrån individens behov av information? 
 • Hur kan vi öka individens inflytande och delaktighet genom att säkerställa allas rätt att kommunicera utifrån sina behov? 
 • Hur kan vi öka individens trygghet och känsla av kontinuitet genom att säkerställa goda relationer mellan personal och brukare och god social dokumentation? 
 • Hur skulle vi kunna utgå från delaktighet i genomförande av arbetsuppgifter när vi planerar arbetet? 

Mål

Innan införandet av mobil dokumentation ska följande mål

uppnåtts:

 •  Att både personal och brukare ska förstå vinsterna i att göra social dokumentation och att göra det tillsammans.
 • Kartlägga brister i dagens arbetssätt
 • Öka brukarens känsla av trygghet och kontinuitet genom att
 • förbättra det systematiska arbetet med social dokumentation
 • Öka brukarens inflytande och trygghet genom återkoppling av
 • hur vi löser deras önskemål, utifrån individens behov av
 • information
 • Utgå ifrån delaktighet i planering och genomförande av
 • arbetsuppgifter
 • Säkerställa allas rätt att kommunicera utifrån sina behov

 

Behov

Kungälv har infört Individens behov i centrum (IBIC) och vill öka delaktigheten för deras brukare. Nu står de startgroparna för att införa mobilt arbetssätt, dvs. digitala lösningar som möjliggör för personalen att skriva den sociala dokumentationen i realtid hos brukaren. Men innan vi tänker digitalt måste vi jobba med hur delaktigheten kan öka.

Med utgångspunkt i detta genomfördes intervjuer med boende på två äldreboende samt personal, vid dessa intervjuer framkom följande:

 • Brukaren inkluderas inte i återkopplingen av hur vi löser deras behov och önskemål.
 • Det saknas riktig dialog mellan verksamhet och brukare. Vi har behov av att öka kunskapen om tillgänglig kommunikation för att även de med kommunikationssvårigheter kan få sina behov tillgodosedda.
 • Det finns god kunskap om behov som inte delas på ett systematiskt sätt.
 • Genomförande av vardagssysslor tillsammans är viktigt för delaktighet och socialt umgänge för de boende men samtidigt skapa vardagssysslor stress för personalen.

Samhällsutmaningar

AllAgeHub har identifierat sju utmaningar som samhället står inför (läs mer här). Denna idéutvecklingsprocess tar sig främst an följande utmaning.

 • Behovsanpassade lösningar
 • Tillgänglig kommunikation

Samarbetspartners

Än så länge ingår inga samarbetspartners utöver AllAgeHub.

Vad har hänt hittills

Mars 2020
Verksamheten har fördjupat sig inom områdena trygghet och kontinuitet, återkoppling, resursfördelning samt kommunikation. Materialet har analyserats och ett antal insikter om behov har identifierats.

November 2019
Djupintervjuer med brukare och personal på två äldreboenden har genomförts och analyserats. Utifrån insikter i intervjumaterialet har fyra utvecklingsområden identifierats. Arbetet fortsätter med att undersöka vad vi vill förbättra i socialtjänstprocessen.

Studiebesök i Göteborgs stad är genomfört i syfte att höra om deras införande av mobilt arbetssätt inom hemtjänsten. 

Kontakt

Vid frågor eller för mer information, vänligen kontakta:
info@allagehub.se

Sociala medier

AllAgeHub är ett initiativ av tretton GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare.

Finansiärer:
Samverkansparter: