Delaktighet och självständighet på Kaggeledsbackens boende med särskild service för döva

Bakgrund

Kaggeledsbacken är ett Boende med särskild service, BmSS, i Göteborgs stads stadsdelsförvaltning Örgryte-Härlanda. De boende är döva och använder teckenspråk. De har också andra funktionsnedsättningar av varierande grad, ofta kognitiva och svårigheter att bearbeta, tolka eller förmedla information. Förbättringen handlar om att öka självständigheten och delaktigheten för de boende på Kaggeledsbackens boende med särskild service. Med utgångspunkt i de behov som identifierats vill Kaggeledsbacken att deras boende får testa digitala lösningar i vardagen. Testet syftar till att få en fördjupad förståelse för användarnas behov. Genom att testa teknik i vardagen kan Kaggeledsbacken även få kunskap om förbättringar, utöver teknik, som kan bidra till att möta användarnas behov.

Mål

Effektmål

 1. Öka de boendes delaktighet och inflytande.
 2. Ökad självständighet genom tydligare struktur och involvering för de boende runt planering av aktiviteter.
 3. Fler aktiviteter för de boende.
 4. Underlättande av kommunikation
 5. Attraktiv arbetsplats, lättare att rekrytera en personalgrupp som är ett bristyrke.
 6. Bättre arbetsmiljö för medarbetare.
 7. Ökad kompetens hos medarbetare när det gäller användandet av välfärdsteknik bidrar till att andra projekt blir lättare att implementera.

Projektmål

 1. Testa och utvärdera Handi och MEMOplanner i samverkan med Abilia
 2. Brukarnära verksamhetsutveckling.
 3. Framtagande av underlag för beslut om förändring utifrån projektets resultat.
 4. Ökad kompetens hos medarbetare när det gäller användandet av välfärdsteknik
 5. Mer struktur runt arbetsuppgifterna att planera aktiviteter leder till en lugnare och tryggare arbetssituation för medarbetare

Behov

Det övergripande syftet är att, för användarna, underlätta kommunikation, öka delaktigheten i närmiljön och i samhället, struktur i vardagen och en känsla av sammanhang samt självständighet. Med utgångspunkt i identifierade behov vill Kaggeledsbackens personal att användarna får testa lösningar i syfte att få en fördjupad förståelse för användarnas behov. Genom att testa teknik i vardagen kan Kaggeledsbacken även få kunskap om förbättringar, utöver teknik, som kan bidra till att möta användarnas behov. Syftet är även att skapa ett underlag för beslut så att resultatet av testet kan bidra till att omsätta lösningar i verkligheten som möter användarna på Kaggeledsbackens behov.

Abilia får genom samarbetet underlag för att arbeta vidare med sina produkter.

Identifierade behov hos användarna:

 • Ta del av information om vem som arbetar idag
 • Ta del av allmän information om gemensamma aktiviteter på boendet och mina aktiviteter
 • Boka och avboka sig på schemlagda aktiviteter och ”mina” aktiviter
 • Ta fram recept och använda skärmen interaktivt vid matlagning tillsammans
 • Ta del av dagens meny och möjlighet att tycka till om maten
 • Ta del av information om vad som händer i samhället
 • Ta del av information om tid, årsstid och väder med bild och skärmljus
 • Fylla i och dela inköpslista
 • Kommunikation mellan boende och personal samt mellan användarna
 • Hitta gemensam information tillsammans och samlas runt skärmen

Samhällsutmaningar

AllAgeHub har identifierat sju utmaningar som samhället står inför (läs mer här). Denna idéutvecklingsprocess tar sig främst an följande utmaning.

 • Tillgänglig kommunikation
 • Tillgänglig information
 • Delaktighet i samhället

Samarbetspartners

Kaggeledsbackens serviceboende, Stadsdelsförvaltningen Örgryte Härlanda, AllAgeHub och Abilia.

Vad har hänt hittills

Februari 2020
Projektet är avslutat, implementering påbörjad och slutrapporten kommer att publiceras här så snart den är färdigställd.

November 2019
Test av MEMOplanner förlängs till 31 december 2019. Samtliga i personalen får utbildning i MEMOplanner i syfte att fler ska bli trygga att använda skärmen och öka användandet. MEMOplanner bidrar till ökat inflytande och delaktighet när aktiviteter planeras och genomförs. Intresset för att delta på gemensamma aktiviteter har ökat intresse hos de boende.
Test av Handi avbryts pga att de personer som skulle testa inte har tillgång till internet i sina lägenheter.

Juni 2019
Nulägesmätning utifrån användarnas perspektiv har genomförts genom brukarenkät samt uppföljning av mål i genomförandeplan.

Projektplan och hyresavtal har antagits.

Personal har fått utbildning i Handi och MEMOplanner. Användarna får utbildning i Handi och MEMOplanner 17 juni. Testet genomförs 18 juni – 31 september.

Mars 2019
Kaggeledsbacken söker samarbetsparters. Läs mer här.

Kontakt

Vid frågor eller för mer information, vänligen kontakta:
info@allagehub.se

Sociala medier

AllAgeHub är ett initiativ av tretton GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare.

Finansiärer:
Samverkansparter: