Enkel och behovsanpassad återkoppling av insats

Bakgrund

I Partille kommun vill vi hitta en metod för att mäta brukarnas upplevelse av insatser och som kan kopplas till nämndmålen trygghet och inflytande. Metoden ska fungera som ett komplement till den årliga brukarundersökningen
Inom Avdelningen bistånd och hälsa har vi tagit fram en digital smileyenkät för att mäta brukarnas upplevelse av nämndens mål trygghet och inflytande. Den nya metoden för utvärdering ska vara enklare, snabbare och möjlig att variera efter behov.

Inom näringslivet är det vanligt att kunder på ett enkelt sätt kan tycka till om produkter och upplevelser via till exempel att trycka på smileys efter avslutat besök. Smilisarna visar här och nu upplevelsen och resultatet kan kopplas till nyckeltal. Kan vi i Partille kommun ta fram en liknande metod som ger verksamheterna snabb återkoppling på brukarnas upplevelser? Avdelningen bistånd och hälsa provar att skapa Google formulär för att mäta brukarnas här och nu upplevelse. Förhoppningen är att ta fram en metod som kan utvecklas och spridas inom fler verksamheter i Partille kommun.

Mål

Idéutvecklingsprojekt är inte påbörjat och mål är ännu inte satta.

Behov

Det finns ett behov av att få mer kontinuerlig återkoppling från brukarna kring insatser för att effektivt kunna kartlägga utvecklingsområden.  Om brukare som vård- och omsorgsförvaltningen bistår ges möjlighet att oftare tycka till om insatser och möten ökar möjligheterna för verksamheterna att göra förbättringar som ökar kvalitén.  Den årliga brukarundersökningen görs för sällan och det kan i vissa fall vara svårt att dra några direkta slutsatser av resultatet som kan leda till verksamhetsutveckling. Man önskar särskilt titta närmare på brukarnas upplevelse av nämndens mål trygghet och inflytande men även andra områden kan vara av intresse.

Samhällsutmaningar

AllAgeHub har identifierat sju utmaningar som samhället står inför (läs mer här). Denna idéutvecklingsprocess tar sig främst an följande utmaning.

  • Tillgänglig kommunikation

Hur kan utanförskap, rädsla och missförstånd minskas för att skapa trygghet och delaktighet för personer med kommunikationssvårigheter?

Samarbetspartners

Projektet söker studentsamarbete med intresse att mäta brukares upplevelse av insats.

Vad har hänt hittills

November 2019
Testet har utvärderats av personalen.

Juni 2019
Enkät med hjälp av Google formulär har tagits fram och testats i 2 olika verksamheter inom avdelningen bistånd och hälsa.  Testresultatet kommer att följas upp under hösten 2019 och plan för försatt arbete kommer att läggas efter uppföljningen.

Kontakt

Vid frågor eller för mer information, vänligen kontakta:
info@allagehub.se

Sociala medier

AllAgeHub är ett initiativ av tretton GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare.

Finansiärer:
Samverkansparter: