Välfärdsteknik för ökat välbefinnande på Åkerhus

Bakgrund

Brukarnas, medborgarnas behov av samhällets tjänster kommer att öka, både avseende volym och kvalitet. Resurserna kommer inte att öka utan snarare minska varför det är nödvändigt att Göteborgs Stad lär oss att arbeta smartare och göra rätt saker, utifrån brukares/hyresgästers behov/önskemål.

Senior Göteborg äger och är initiativtagare till projektet och driver arbetet så att Göteborg ska utvecklas till att bli den bästa staden att åldras i.

Vi har också sett ett tydligt behov hos våra hyresgäster att lättare komma i kontakt med personal, få information om vad som händer under dagen, vilken dag det är och vilka som arbetar idag.

Bakgrunden till att just vi kom med i projektet beror på att gamla Åkerhus äldreboende ska rivas och ersättas av ett nytt; Åkerhus 2.0, inom en femårsperiod. Till dess behöver vi vara på det klara med vad vi behöver utveckla inom välfärdsteknik och digitala lösningar.

Mål

 • Öka hyresgästernas välbefinnande med stöd av välfärdsteknik
 • Öka medarbetarnas kompetens i metoden användardriven innovation

Behov

 • Öka trygghet, självständighet och delaktighet vilket i detta fall innebär;
 • Våra hyresgäster har behov av att kunna larma personal var de än befinner sig , inne i lägenheten, övriga lokaler eller i trädgården.
 • Att vägen till toaletten vid behov blir upplyst nattetid för att minska risken för oro och fallolyckor.
 • Ökad delaktighet genom att snabbt och enkelt få information om vilken dag det är, vilka aktiviteter som erbjuds, vilken mat som restaurangen serverar och vem som arbetar idag.

Samhällsutmaningar

AllAgeHub har identifierat sju utmaningar som samhället står inför (läs mer här). Denna idéutvecklingsprocess tar sig främst an följande utmaning.

 • Nedanstående utmaningar svarar ovanstående behov emot men även övriga samhällsutmaningar tangerar vårt område. Våra hyresgäster har väldigt olika behov och har olika digital kunskap och erfarenhet. (Vi önskar att hyresgästerna ska kunna behålla det de uppnått av ”digital nivå”  även efter att de flyttat in på äldreboende.)
  • Tillgänglig information
  • Tillgänglig kommunikation
  • Behovsanpassade lösningar
  • Digital tillgänglighet

Samarbetspartners

 • Senior Göteborg, styrgruppen
 • Intraservice och Konsument o medborgarservice – innovationsprogrammet, användardriven innovation
 • Stadsdelen Västra Göteborg
 • Kaggeleds äldreboende
 • AllAgeHub
 • AgeCap/Göteborgs universitet, forskare från Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
 • Arbetsterapeutprogrammet och Institutionen  för vårdvetenskap och hälsa
 • Teknikleverantörer

Vad har hänt hittills

Sedan januari 2019 har vi träffats i vår projektgrupp, fått vår projektplan genomarbetad tillsammans med huvudprojektledaren och sedan godkänd av styrgrupp och projektägare. Vi har under vårterminen genomgått ”Användardriven innovation”, Göteborgs Stads program för utvecklings- och innovationsarbete. Där har vi, genom ”Innovationsguiden.se”, fått lära oss att arbeta i sex olika steg för att ta reda på vilka våra hyresgästers behov och önskemål är och arbeta mot att förverkliga goda lösningar. Vi har ringat in behov, undersökt vidare genom intervjuer, observationer och samtal med anhöriga, kollegor och chefer för att säkerställa att vi är på rätt väg.

Efter att ha fått ett antal insikter, har vi fokuserat på ett mindre antal och tagit fram idéer och lösningsförslag på de identifierade behoven. Vi har gjort prototyper av produkter/tjänster i enkelt material för att visa våra hyresgäster, intervjua igen och stämma av; ”Vad det så här du tänkte”? ”Kan detta vara ett svar på ditt behov/önskemål”?

Många olika svar och kommentarer har vi fått och vi har fått backa, tänka om och revidera. Så många bra och nya insikter vi fått! Nu efter genomförd Request for information, RFI, till teknikföretag hoppas vi på god matchning så att vi kan gå vidare med en upphandlingsprocess för att testa produkter och tjänster i skarpt läge.

Under resans gång har vi informerat kollegor, chefer och andra berörda i olika mötesformer och nyhetsbrev på stadsdelens Intranät.

Vi har besökt några mässor, välfärdsteknik och digitala lösningar  inom vård och omsorg, där vi som projektgrupp fått se både produkter och tjänster som kanske kan möta våra hyresgästers behov. Detta har inneburit inspiration, hjälp till nytänkande och ökat vår motivation till att arbeta med innovation!

Kontakt

Vid frågor eller för mer information, vänligen kontakta:
info@allagehub.se

Sociala medier

AllAgeHub är ett initiativ av tretton GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare.

Finansiärer:
Samverkansparter: